Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő megnevezése:

Pintér Zoltán egyéni vállalkozó (továbbiakban Adatkezelő)
Székhely, levelezési cím: 8330 Sümeg, Deák Ferenc utca 5.
Adószám: 64204295-1-39 (NAV Köztartozásmentes adózó)
Statisztikai számjel: 64204295-8559-231-19
Bankszámlaszám: OTP 11748100-20093800
EV Nyilvántartási szám: 9067318
Adatvédelmi tisztviselő: Pintér Zoltán
Telefonszám: 06 30 372 3308
Központi e-mail cím: zltnpintr9@gmail.com

2. Az adatkezelési tájékoztató célja:

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztató bármely részét bármikor módosítsa, illetve megváltoztassa.

Az Adatkezelő számára átadott magántermészetű adatokat csak és kizárólag arra használja fel, amire azt az adat tulajdonosa rendelkezésünkre bocsájtotta. Adatkezelő nem őriz olyan személyes adatokat, melyek tévedésből kerültek hozzá. Személyes adatot harmadik fél számára sosem ad át, kivéve azt az esetet, amikor erre jogszabály vagy hatóság eljárás keretében kötelezik. Adatkezelőre bízott személyes adatokat gondosan kezeljük, illetve védjük az illetéktelen felhasználástól.

A szállásokat üzemeltető Pintér Zoltán egyéni vállalkozó önálló adatkezelőként jár el a szállásfoglalás, ajánlatkérés és utalványvásárlás során rendelkezésre bocsátott személyes adatok vonatkozásában.

3. Irányadó jogszabályok

Adatkezelőnek az adatkezelése során az alábbi jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően kell eljárnia, a jelen szabályzatban foglaltak szerint:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).
 • A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.).
 • A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.).

4. Értelmező rendelkezések

A GDPR-ban meghatározott fogalmak, amelyek közül jelen szabályzat jellegével összhangban az alábbi fogalmak emelendők ki:

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 • nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • képviselő: az az Európai Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában.
 • vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.
 • adatvagyon leltár: az adatkezelő által kezelt személyes adatok körének és jellegének felmérését szolgáló dokumentum.
 • technikai és szervezési intézkedések: az adatkezelő által az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelően meghatározott eljárásrend annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

5. Adatkezelési általános jogalapok

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiakban meghatározott jogalapok egyike teljesül:

 • Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (a továbbiakban: hozzájáruláson alapuló adatkezelés).
 • Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (a továbbiakban: szerződésen alapuló adatkezelés).
 • Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (a továbbiakban: jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés).
 • Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (a továbbiakban: létfontosságú érdeken alapuló adatkezelés).
 • Az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (a továbbiakban: közhatalmi jogosítványon alapuló adatkezelés).
 • Az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek (a továbbiakban: jogos érdeken alapuló adatkezelés).
 • Az Adatkezelő egy adott személyes adatkör kezelése vonatkozásában mindig csak egy jogalap alapján végzi az adatkezelést. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés során változhat.

6. Kezelt személyes adatok köre:

Adatkezelő weboldalán az alábbi személyes adatkezelési típusok fordulnak elő.

 • Űrlapkitöltés során megadott személyes adatok: Az Adatkezelőhöz jelen weboldalon található űrlapok kitöltése után eljutott személyes adatokat arra használjuk, melyekre az űrlap kitöltése során jogosultságot kértünk.

név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
kérdés, kérdés, egyéb, érintett által válaszadás
megadott adat
Lásd. még a Kezelt adatok tervezett felhasználási és megőrzési ideje című fejezetet.

 • E-mailben megadott személyes adatok: Az e-mailben Adatkezelőhöz érkező megkeresések során eljutott személyes adatokat arra használjuk, melyekre az e-mail küldője feljogosít, illetve melyre az e-mail cím megadása során Adatkezelő felhívta a figyelmet. Lásd. még a Kezelt adatok tervezett felhasználási és megőrzési ideje című fejezetet.

Ajánlatkérés: Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől ajánlatot kérjenek. Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak
megadása mellett.
Kezelt adatok köre és célja:
név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
kérdés/kérés tartalma* válaszadás
érkezés napja* ajánlatadáshoz szükséges
távozás napja* ajánlatadáshoz szükséges
felnőttek száma* ajánlatadáshoz szükséges
gyermekek száma ajánlatadáshoz szükséges
ellátási igény megjelölése ajánlatadáshoz szükséges
kiválasztott ajánlat megjelölése ajánlatadáshoz szükséges
szolgáltatás (speciális) ajánlatadáshoz szükséges részletei/kérdés

Szobafoglalással és/vagy ajánlattal kapcsolatos adatkezelés: Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelő részére szobafoglalási igényt juttassanak el. A szobafoglalás önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által üzemeltetett apartmanba személyes adatainak megadásával szobát
foglal.
A kezelt adatok köre és célja:
megszólítás* azonosítás
név* azonosítás
cégnév/iroda kapcsolattartás
utca, házszám* kapcsolattartás
város kapcsolattartás
irányítószám* kapcsolattartás
ország* kapcsolattartás
telefonszám* kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
kérdés/kérés tartalma válaszadás
érkezés napja* szobafoglaláshoz szükséges, érintett megfelelő ellátásához szükséges
távozás napja* szobafoglaláshoz szükséges, érintett megfelelő ellátásához szükséges
felnőttek száma* szobafoglaláshoz szükséges, érintett megfelelő ellátásához szükséges
gyermekek száma szobafoglaláshoz szükséges, érintett megfelelő ellátásához szükséges
ellátási igény megjelölése szobafoglaláshoz szükséges, érintett megfelelő ellátásához szükséges
kiválasztott ajánlat megjelölése szobafoglaláshoz szükséges, érintett megfelelő ellátásához szükséges
kiegészítő szolgáltatások szobafoglaláshoz szükséges, érintett
részletei/kérdés megfelelő ellátásához szükséges
hírlevélre történő feliratkozás jelzése hírlevél feliratkozáshoz szükséges
Az adatkezelés célja a szobafoglalási igény feldolgozása, az adott szoba és az érintett összekapcsolásával a szoba lefoglalása, valamint kapcsolattartás az érintettel.

Bejelentkezés és a bejelentő lap/vendég- és idegenforgalmi nyilvántartás: Érintett az érkezésekor, a lefoglalt és visszaigazolt szobájának elfoglalása előtt bejelentőlapot és/vagy a helyi önkormányzat szerint meghatározott vendég- és idegenforgalmi nyilvántartást szolgáló könyvet tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az alább megadott
adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá az érintett beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti. A bejelentkezés, a bejelentő lap kitöltése önkéntes hozzájáruláson alapul, de a szolgáltatások igénybe vételének feltétele, és a 6. pontban meghatározott adatok vonatkozásában – ha azokat az érintett önkéntesen megadta -, az adatkezelés kötelező.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által üzemeltetett apartmanba személyes adatainak megadásával bejelentkezik, bejelentő lapot tölt ki.
A kezelt adatok köre és célja:
név* jogszabályon alapulóan kötelező, azonosítás
szül. hely, idő* jogszabályon alapulóan kötelező, azonosítás
lakcím* jogszabályon alapulóan kötelező, kapcsolattartás, IFA megállapítása
e-mail cím* kapcsolattartás
személyi ig. szám azonosítás
gépkocsi rendszáma gépkocsi azonosítása
állampolgárság* jogszabályon alapulóan kötelező, IFA megállapítása, idegenrendészet
tartózkodás jellege – wellness, családi üdülés, gyógyüdülés, konferencia, üzleti, esküvő  statisztika
fizetés módja – készpénz, hitelkártya, voucher, egyéb statisztika, fizetési módozatra történő felkészüléshez szükséges
érkezés és elutazás dátuma* jogszabályon alapulóan kötelező, IFA megállapítása
Hogyan értesült apartmanunkról? kérdés válasza statisztika
hírlevélre történő feliratkozás jelzése hírlevél küldése
nem (nem EU-s állampolgárok jogszabályon alapulóan kötelező, esetén) azonosítás
útlevél száma (nem EU-s jogszabályon alapulóan kötelező, állampolgárok esetén) azonosítás
vízum vagy tartózkodási engedély száma (nem EU-s állampolgárok azonosítás esetén) jogszabályon alapulóan kötelező,
Magyarország területére történő belépés dátuma (nem EU-s azonosítás állampolgárok esetén) jogszabályon alapulóan kötelező,

Az adatkezelés célja a jogszabályoknak (különösen az idegenrendészeti és idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályoknak) történő maradéktalan megfelelés biztosítása, a szálláshely szolgáltatási szerződés létrejötte, továbbá teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, valamint az esetleges igényérvényesítés és kapcsolattartás az érintettel.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzat idegenforgalmi adó megállapítására vonatkozó rendelete
alapján, kötelező az adatkezelés a név, születési hely és idő, lakcím, állampolgárság vonatkozásában, így azok az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének jogszabályi feltételei.

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy tekintettel a 2011. évi CXII. törvény 6.§ 5. bekezdésében foglaltakra, az érintett által önként
megadott adatokat az adóval (különösen az idegenforgalmi adóval) kapcsolatos jogszabályokból fakadó kötelezettségeinek teljesítése céljából, valamint jogos érdekeinek érvényesítése céljából, az érintett további külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Ajándékutalvánnyal/kuponnal kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelő lehetővé teszi, hogy az érintett különböző ajándékutalványokat/kuponokat vásároljon, amelyeket az adott értékben fel lehet használni az Adatkezelő szolgáltatásaira. Az ajándékutalvány/kupon megrendelése és felhasználása önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki ajándékutalványokat/kuponokat kíván vásárolni, vagy beváltani az Adatkezelő valamely szolgáltatásával/termékével kapcsolatban.
A kezelt adatok köre és célja:
érintett, mint megrendelő neve* azonosítás
ajándékutalvány kedvezményezettjének neve, vagy annak jelzése, hogy az ajándékutalványt a birtokosa használhatja fel (név nélküli kedvezményezett)* azonosítás
telefonszám* kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
utalvány értéke* teljesítéshez és számlázáshoz szükséges adat
fizetési mód meghatározása számlázáshoz szükséges adat
szállítási cím szállításhoz szükséges adat

Az adatkezelés célja az, hogy az érintett adatainak megadásával ajándékutalvánnyal/kuponnal kapcsolatos egyedi ajánlatot kaphasson,
ajándékutalványt/kupont rendelhessen meg és/vagy válthasson be, valamint kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Kérdőív, értékelő rendszer:
Az érintettek az Adatkezelőnél alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként online, e-mail és papír alapú kérdőív útján, illetve az értékelő
rendszer segítségével adhatják meg véleményüket. Az értékelő kérdőív kitöltése önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vette és értékeli azokat a minőség javítása és/vagy
visszajelzés céljával.
Kezelt adatok köre és célja:
név azonosítás
érkezés dátuma azonosítás
e-mail cím kapcsolattartás
szöveges értékelés minőségbiztosítás
Adatkezelő által nyújtott minőségbiztosítás
szolgáltatásokkal kapcsolatos, többfokozatú értékelés
látogatás oka statisztika, minőségbiztosítás
szállodaválasztás oka statisztika, minőségbiztosítás
Az adatkezelés célja a szolgáltatások minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattartás.
Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását, illetve az Adatkezelő által az érintett részére történő
válaszadás biztosítását szolgálják. Adatkezelő a kérdőívek és értékelő rendszer segítségével kapott véleményeket, az adott érintettre nem visszavezethető, az érintett nevével
nem összekapcsolható adatokat statisztikai célokból is felhasználja.
Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

Hírlevél küldése
Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel
hírlevélre. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes
adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.
A kezelt adatok köre és célja:
név azonosítás
e-mail cím hírlevél kiküldése

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb
akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.
Hírlevél kiküldését Adatkezelő teszi meg.
Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.
Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, a….. e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.
Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Pintér Zoltán, 8330 Sümeg, Deák Ferenc utca 5.
Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az
érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.
Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.
Adatkezelő és adatfeldolgozó a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát
vezet.
A közösségi oldalakon, különösen Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. A közösségi oldalak hírfolyamairól, le- és feliratkozásokról, az adott közösségi oldal adatkezeléséről a közösségi oldalon tájékozódhat.

Szolgáltatások igénybevétele és a felelősségvállalói nyilatkozat
Adatkezelő a szolgáltatásai igénybevétele előtt az érintettől felelősségvállalói nyilatkozatot kérhet a következőkben meghatározott adatok szolgáltatása mellett. A felelősségvállaló nyilatkozat adása önkéntes hozzájáruláson alapul, de egyes szolgáltatások igénybe vételének feltétele.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adott, felelősségvállaló nyilatkozat adásához kötött szolgáltatás(oka)t igénybe kívánja venni és
ezért adatainak megadása mellett felelősségvállaló nyilatkozatot tesz.
Amennyiben ilyen nyilatkozatot kér az Adatkezelő, úgy az adatkezeléssel érintett adatok köre a következő:
név* azonosítás
anyja neve* azonosítás
lakcím azonosítás
születési hely és idő* azonosítás
email cím* kapcsolattartás
telefonszám* kapcsolattartás
baleset esetén értesítendő személy kapcsolattartás
telefonszáma*

Az adatkezelés célja az érintettek nyilatkozattétele, azonosítása és szükség esetén kapcsolatfelvétel és -tartás.
Amennyiben érintett a szolgáltatás nyújtását befolyásoló vagy kizáró tényt tár fel az Adatkezelő részére, vagy Adatkezelő ilyen tényt egyértelműen és bizonyíthatóan talál az érintettel kapcsolatban (pl. alkoholos befolyásoltság) úgy Adatkezelő az adott, felelősségvállaló nyilatkozat adásához kötött szolgáltatás(ok) nyújtását megtagadhatja.

Bankkártya adatokkal kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelő lehetővé teszi, hogy érintett szolgáltatások/termékek ellenértékét bankkártyával (ideértve a hitelkártyákat) egyenlítse ki, vagy
foglalja le. A bankkártya adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul.
Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankkártyával kíván fizetni/bankkártyával kívánja a szolgáltatást lefoglalni.
A kezelt adatok köre és célja:
bankkártya száma azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz
PIN kód azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz
lejárat dátuma azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz
kártyabirtokos neve azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz
Az adatkezelés célja a bankkártyával történő pénzügyi teljesítés elősegítése.
Tekintettel arra, hogy az érintett nem az Adatkezelő által üzemeltetett internet alapú szállásfoglalási rendszeren (pl. booking.com) keresztül megadhatja személyes adatait és bankkártya adatait, amelyeket a szállásfoglalási rendszert üzemeltető vállalkozás az Adatkezelő számára továbbíthat az üzemeltető adatvédelmi szabályozása alapján, ezért az Adatkezelő a bankkártya adatait megismerheti és adott esetben, a saját
általános szerződési feltételei alapján azt kezelve, felhasználva beterhelheti meghatározott összeggel (pl. vissza nem térítendő foglalás esetén).
Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony
kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a
könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelő lehetővé teszi, hogy érintett a termékek/szolgáltatások ellenértékét bankon keresztül történő átutalással egyenlítse ki. A bankon keresztül történő átutalás, és így a kapcsolódó adatok Adatkezelő részére történő közlése önkéntes hozzájáruláson alapul.
Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván fizetni.
A kezelt adatok köre és célja
számlabirtokos neve azonosítás
bankszámla száma azonosítás
közlemény azonosítás
összeg azonosítás

Az adatkezelés célja az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése.
A bank- és üzleti titok megőrzése érdekében Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy fenti adatok kizárólag azoknak a
Munkatársnak jusson tudomására, akinek az a feladatai elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükséges, és ehhez megfelelő jogosultsággal rendelkezik.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
a. Érintett a banki átutalást az általa választott és számára elérhető csatornán teszi meg.
b. Érintett a banki átutalás megtörténtével az Adatkezelő számára megismerhetővé teszi a fenti adatait, tehát a sikeres banki utalást követően az Adatkezelő bankszámlájára megérkezik az utalt összeg és a fenti adatok.
c. Adatkezelő a banki átutalásokat, különösen a név, összeg, közlemény adatait ellenőrzi.
d. A banki átutalás adatait Adatkezelő adatfeldolgozója felé átadhatja, ha van kapcsolódó feladattal (pl. könyvelés) megbízott adatfeldolgozója.

Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek
érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában,
amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdése alapján legalább 8 év.

Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing
Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon, valamint más közösségi oldalakon. A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel,
kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt
vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.
Kezelt adatok köre és célja:
érintett publikus neve azonosítás
publikus fotója azonosítás
publikus e-mail címe kapcsolattartás
érintett közösségi oldalon keresztül kapcsolattartás, válaszadás alapja
küldött üzenete
érintett általi értékelés, vagy más minőségjavítás, vagy egyéb művelet
művelet eredménye célja

Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé,
ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.
A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak
közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.
Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.
Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az
Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi
portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.
1Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli
hozzájárulását a képek közzététele előtt.
Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal
adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.
Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
Hozzájárulási nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés

 1. Adatkezelő az érintettektől papír alapú vagy elektronikus hozzájáruló nyilatkozatot kér az adataik megismeréséhez, kezeléséhez, adott esetben
továbbításához.
 2. A hozzájáruló nyilatkozat adása önkéntes hozzájáruláson alapul.
 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak
megadása mellett.
 4. Kezelt adatok köre és célja:
  név azonosítás
  szül. hely, idő azonosítás
 5. Az adatkezelés célja: a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés  jogalapjának bizonyíthatósága szempontjából szükséges (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás.
 6. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére történő visszavonásig, törlésig. Azon személyes adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek,
és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama (a bizonylat vonatkozásában) a 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdése alapján legalább 8 év.
 • Cookie-k (sütik): Adatkezelő által az carpediemapartmanok.hu címen elérhető szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése, valamint a felhasználói élmény fokozása érdekében ún. sütiket (cookie-kat) használ. A sütik a böngésző által a felhasználó eszközére helyezett, kisméretű szöveges azonosítást és információgyűjtést végző állományok. A cookie egy egyedi számsorból áll, és elsősorban a weblapot letöltő számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgál. Fajtái:
 • Alapműködést biztosító cookie-k: ezek nélkül a weboldal nélkülözhetetlen szolgáltatásai nem lennének képesek megfelelően működni.
 • Funkcionális cookie-k: ezek lehetővé teszik, hogy a weboldal megjegyezzen bizonyos korábban bevitt adatokat, például az Ön személyes beállításait.

Adatkezelő a carpediemapartmanok.hu látogatása során a látogatói szokások vizsgálatához a Google Analytics??? rendszert használja, az adatok őrzésének ideje korlátlan. A Google Analytics szolgáltatásról történő leiratkozásra a következő linken van lehetőség: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A cookie-k által gyűjtött információkat Adatkezelő nem értékesíti, adja bérbe vagy terjeszti egyéb módon harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz Ön ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta.

Az Ön számítógépét érintő sütik beállítását szabályozhatja még böngészőjében, a leggyakrabban használt böngészők beállításai a sütik kezelésére vonatkozóan:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3Ddesktop&hl=hu
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

7. Weboldalon kezelt adatok felhasználása és megőrzési ideje

A fent jelölt időpontokon belül történő személyes adattörlési kérelmeket a személyes adat (a beazonosíthatóság érdekében minimálisan név, e-mail cím) info@carpediem.hu e-mail címre történő átküldésével kérvényezhető. Ennek keretében Adatkezelő által tárolt személyes adatokat – ha csak annak megőrzésére Adatkezelőt jogszabály nem kötelezi – töröljük.

8. Adatbiztonság

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
  Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
  Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

9. Az érintett jogai és azok érvényesítése

Adatkezelő a GDPR rendelkezéseivel összhangban az alábbiakat biztosítja az érintettek számára.

Tájékoztatáshoz való jog

 • A tájékoztatáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.
 • Adatkezelő tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást az érintettek számára.
 • Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni.

Tájékoztatás az érintett kérésére

 • Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az egyéb érintetti jogokra vonatkozó érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
 • Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a 30 napos határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 • A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani.
 • Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
 • A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Kötelező tájékoztatás

 • Amennyiben Adatkezelőt az adatokat közvetlenül az érintettől szerezte meg (ide értve különösen az ügyfeleket), úgy Adatkezelő mindenképpen tájékoztatást nyújt az alábbiakról:

a) a vállalkozás – ha van ilyen – a vállalkozás képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c)  a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja
d)  a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
e) adott esetben a személyes adatok címzettjei
f) adott esetben annak ténye, hogy Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,

 • A személyes adatok első megszerzésének időpontjában Adatkezelő a fentieken túl az érintetteket tájékoztatja az alábbiakról is:

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, egyes jogalapokhoz tartozó adatkezelés esetében törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz tartozó adatkezelés esetében tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c) a hozzájáruláson alapuló adatkezelés bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi Hatóság, továbbiakban: Hatóság vagy NAIH) címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

 • Ha Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.
 • A személyes adatok kezelésével kapcsolatos információkat Adatkezelő jelen (“Adatkezelési tájékoztató” címen) közzéteszi és frissíti honlapján olyan módon, hogy az könnyen megtalálható és könnyen elérhető legyen bárki számára.

Hozzáférés joga

 • A hozzáférés joga minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.
 • Az érintett jogosult arra, hogy Adatkezelő visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja
d)  adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
e)  az érintett azon joga, hogy kérelmezheti Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén ezen adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 • Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.
 • Az érintett által kért további másolatokért Adatkezelőt az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel, melynek mértékét Adatkezelő árszabási szabályzata, egyéb szabályzata, vagy egyéb dokumentum tartalmazza.

Helyesbítéshez való jog

 • A helyesbítéshez való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.
 • Adatkezelő, az érintett erre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

 • A törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem illeti meg az érintettet automatikusan, minden jogalaphoz kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában.
 • Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre az adatkezelés jogalapok esetében (közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés)
d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
e) a személyes adatokat Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • Az érintett törlési kérelmének Adatkezelő nem tesz eleget, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, a Adatkezelőre alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez.
 • Amennyiben Adatkezelőhöz törlési kérelem érkezik, Adatkezelő első lépésként megvizsgálja, hogy a törlési kérelem valóban a jogosulttól származik-e. Ennek érdekében Adatkezelő elkérheti az érintett és az Adatkezelő között fennálló szerződés azonosítására szolgáló adatokat (például szerződésszám, szerződés kelte), az érintett számára az Adatkezelő által kiállított irat azonosítószámát, az érintettről nyilvántartott személyazonosító adatok megadását (Adatkezelő azonban nem kérhet azonosításként olyan plusz adatot, amelyet az érintettről nem tart nyilván).
 • Amennyiben Adatkezelőnek eleget kell tennie a törlési kérelemnek, úgy köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a személyes adat az összes adatbázisból törlésre kerüljön.
 • Adatkezelő tájékoztatja a törlési kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

Az adatkezelés korlátozáshoz való jog

 • A korlátozáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.
 • Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:


a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c)  Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
f)  az érintett az adatkezelés jogalapok esetében (közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés) tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 • Ha az adatkezelés az előző pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 • Adatkezelő tájékoztatja a kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

Tiltakozás

 • A tiltakozás joga az érintettet a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés adatkezelési jogalapok esetében illeti meg.
 • Adatkezelő az érintett tiltakozás iránti kérelme esetén a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.
 • Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 • Adathordozhatósághoz való jog
 • Az adathordozhatósághoz való jog a hozzájáruláson vagy a szerződésen alapuló adatkezelés jogalap esetében illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés automatizált módon történik.
 • Adatkezelő biztosítja, hogy érintett a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő számára rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

10. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

11. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre
Jelen weboldalon keresztül bármely formában Adatkezelőhöz érkező személyes adatokhoz a felhasználásra és jogalapra vonatkozó jogosítványok birtokában Adatkezelő alkalmazottai férhetnek hozzá.

12. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

13. Hatályba léptető és záró rendelkezések

A jelen szabályzat 2021. május 1-én lép hatályba.